Türkçe | English

Kurumsal

TEŞVİK BELGESİ

Yeni Teşvik Sistemi Teşvik Belgesi Nedir ? Teşvik Belgesini Nasıl Çıkarabilirim ? Başvuruda Aranan Belgeler

Teşvik Belgesini Nasıl Çıkartabilirim?

Teşvik Belgesi almak için temelde yapılması gereken işlemler 3 basit adımda analatılmıştır.

 
1. Başvuru için gereken formların doldurulması.
 
 
2. Her bir yatırım konusu için yatırımcının sunması gereken izin, ruhsat ve/veya diğer kamu kurumlarından alınması gereken belgeler.
 
 
3. Teşvik Belgesi için Ekonomi Bakanlığına Başvurulmuş ise Bakanlığın ekte verilen hesap numarasına 400 TL, Diğer yerel Kurumlara Başvurulmuş ise(Kalkınma Ajansları, Sanayi Odaları vs.) Ekonomi Bakanlığının Hesabına 300TL ilgili yerel kuruluşun Hesabına ise 100TL yatırılması adımlarından oluşmaktadır.
 
 

1. Başvuru için doldurulması gereken belgeler

 

 
Bu sayfanın sonundaki EK Dökümanlar kısmında "Başvuru formu" olarak verilmiştir.
 

2. Her bir yatırım konusu (Yatırımın Karakteristiğine Bağlı Olarak Teşvik Belgesi Talebinde Bulunulmadan Önce İlgili Mevzuatı Gereği Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarından Alınması Gereken Bilgi Ve Belgeler) için yatırımcının sunması gereken izin, ruhsat   ve/veya diğer kamu kurumlarından alınması gereken belgeler.

 

Farklı yatırım konuları için farklı izin, ruhsat ve/veya diğer kamu kurumlarından alınması gereken belgeler vardır. Hangi yatırım konusu için ne tür belgelerin gerektiği aşağıda her bir sektör için ayrı ayrı belirtilmiştir. 
 
 
   Madencilik  ve enerji yatırımlarında;
 

a) 3213 sayılı Maden Kanununa tabii istihraç ve istihracı da ihtiva eden entegrasyon yatırımlarında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bizzat yatırımcı adına düzenlenmiş İşletme Ruhsatı ve İşletme İzninin tasdikli suretleri,

 

b) 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan 1(a) grubu madenlerden İl Özel İdareleri tarafından ruhsatlırılanlarda  İşletme Ruhsatı tasdikli sureti,

 

c) Elektrik Piyasası Yönetmeliğine tabii elektrik enerjisi üretimi, iletimi  ve dağıtımına yönelik yatırımlarda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yatırımcı adına düzenlenen lisansın tasdikli sureti,

 

ç) Enerji Piyasası mevzuatına uygun olarak, kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere elektrik enerjisi üretimi yapan ve iletim veya dağıtım şebekesi ile paralel çalışmayan (ada konumundaki) üretim tesisleri ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar  Bakanlığından alınacak proje onayına ilişkin yazı,

 

d) Jeotermal sondaj ve üretim yatırımlarında İşletme Ruhsatı, petrol ve doğalgaz sondaj ve üretim yatırımlarında ise ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının mevzuatında yer alan nihai izin ve/veya ruhsatlar.

 

e) Kömür istihraç yatırımlarında kömürün, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun uluslararası kodifikasyon sistemine göre “düşük C” kategorisinde olduğuna dair Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan alınacak yazı.

 

f) Rödovanslı madencilik yatırımlarında sözleşme/anlaşma yapılan kamu kurumu veya iştirakinden alınacak yazı.

 

 Rafineri yatırımlarında;

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan alınacak lisansın tasdikli sureti.

 

Harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve patlayıcı madde üretimi yatırımlarında;

 

Milli Savunma Bakanlığından alınacak tesis kuruluş izni.

 

 Av malzemeleri, nişan tabancası, av bıçakları ve tekel dışı bırakılan patlayıcı maddeleri ve benzerlerinin imali yatırımlarında;

 

İçişleri Bakanlığı’ndan alınacak kuruluş izni.

 

Ses ve gaz fişeği atabilen silahların üretimi yatırımlarında; 

 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan kuruluş ve ön izin belgesi tasdikli sureti.

 

Atıkların bertaraf edilmesine yönelik yatırımlarda;

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bertaraf konusunda düzenlenmiş “çevre lisansı” ya da “çevre izin ve lisansı” tasdikli sureti (komple yeni yatırımlarda bu belge tamamlama vizesi aşamasında aranır), 

 

Atıkların geri kazanımına yönelik yatırımlarda;

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geri kazanım konusunda düzenlenmiş “çevre lisansı” ya da “çevre izin ve lisansı” tasdikli sureti (komple yeni yatırımlarda bu belge tamamlama vizesi aşamasında aranır), 

 

Alkollü içecekler ve tütün mamulleri yatırımlarında, 

 

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan alınmış olan  tesis kurma izin belgesi tasdikli sureti

 

Pancar veya kamış işleyerek  şeker  üretimi konularında yapılacak  komple yeni veya tevsi yatırımları için;

 

Şeker Kurumu’ndan alınmış tesis kurma izin yazısının tasdikli sureti

 

Hastane ve tıp merkezi yatırımlarında;

 

Komple yeni yatırımlarda Sağlık Bakanlığından alınmış olan ön izin yazısı, diğer yatırım cinslerinde ise işletme ruhsatının onaylı sureti  (3359 sayılı Kanunun Ek 7 nci maddesi kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine kiralama karşılığı yaptırılacak olan sağlık yatırımları hariç).

 

Eğitim yatırımlarında;

 

Komple yeni yatırımlarda Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen ön izin belgesi, diğer yatırım cinslerinde Kurum Açma Belgesinin tasdikli sureti.

 

Turizm yatırımlarında;

 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek Turizm Yatırımı, Turizm İşletmesi ve/veya Kısmi Turizm İşletmesi Belgesinin tasdikli sureti.

 

İskele, rıhtım, balıkçı barınağı ve liman yatırımlarında;

 

 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün uygulama projesine ilişkin onay yazısı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın imar planına ilişkin onay yazısı. (Yat limanı yatırımlarında ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek Turizm Yatırımı, Turizm İşletmesi ve/veya Kısmi Turizm İşletmesi Belgesinin tasdikli sureti aranır.)

 

Havalimanlarında yapılacak komple yeni yer hizmetleri yatırımında; 

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nden alınacak izin yazısının tasdikli sureti.

 

Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığı yatırımlarında;

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nden alınacak teknik yönden uçağın ithalinde sakınca olmadığını belirten yazının tasdikli sureti.

 

Demiryolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığı yatırımlarında;

 

T.C.D.D ile yapılmış olan Uygulama Protokolünün  tasdikli sureti.

 

Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla  yapılacak yatırımlarda,

 

Finansal kiralama sözleşmesi.

 

Yap-İşlet veya Yap-İşlet-Devret modeli ile gerçekleştirilecek yatırımlarda;

 

İlgili Bakanlık, kurum veya kuruluş ile yapılan uygulama sözleşmesinin onayına ilişkin Yüksek Planlama Kurulu Kararı.

 

Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler tarafından yapılacak yatırımlarda;

 

KDV mükellefiyeti olunduğuna dair ilgili vergi dairesinden alınacak belge.

 

Kültür yatırımlarında;

 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek Kültür Belgesinin tasdikli sureti. (Komple yeni yatırımlarda Kültür Yatırım Belgesi aranacak olup, tamamlama vizesi aşamasında da Kültür Girişim Belgesi aranır)

 

Lojistik hizmetleri yatırımlarında;

 

Lojistik yatırımlarında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca düzenlenmiş L2 belgesinin tasdikli sureti (komple yeni yatırımlarda bu belge tamamlama vizesi aşamasında aranır).

 

Kablo ve uydu yayıncılığı yatırımlarında;

 

Komple yeni yatırımlarda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) alınacak lisans ve yayın izni işlemlerinin başlatıldığına dair yazı (Tamamlama vizesi aşamasında RTÜK’ten alınmış lisans ve yayın izni verildiğine dair yazı ayrıca aranacaktır), diğer yatırım cinslerinde ise RTÜK’ten alınacak lisans ve yayın izni olduğuna dair yazı.

 

Karasal yayıncılık yatırımlarında;

 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan alınacak yasal süresi zarfında lisans başvurusunda bulunulduğuna dair yazı ile aynı Kuruldan alınacak 6112 sayılı Kanun kapsamında yayın yapılmasına dair izin yazısı.

 

İmalat sanayi yatırımlarında;

 

Komple yeni yatırım dışındaki yatırım cinsleri için, oda veya noter onaylı geçerli kapasite raporu.

 

4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamına giren depolama tesisi yatırımlarında;

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan alınacak lisansın onaylı sureti.

 

Lisanslı depoculuk yatırımlarında;

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca düzenlenmiş lisansın tasdikli sureti (komple yeni yatırımlarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca kuruluş izni verildiğine dair yazı aranır. Lisans ise tamamlama vizesi aşamasında aranır).

 

3.  Teşvik Belgesi Harcının yatırılacağı hesap numaralar

 

Teşvik Belgesi için Ekonomi Bakanlığına Başvurulmuş ise Bakanlığın ekte verilen hesap numarasına 400 TL, Diğer yerel Kurumlara Başvurulmuş ise(İpekyolu Kalkınma Ajansları, Sanayi Odaları vs.) Ekonomi Bakanlığının Hesabına 300TL ilgili yerel kuruluşun Hesabına ise 100TL yatırılması adımlarından oluşmaktadır. Söz konusu hesap numarallar ekte ibraz edilmiştir.


Copyright 2014 KİYDO

Anasayfa   |   İletişim

Şehitler Mahallesi Canbazlar Sokak No:9 Merkez/ KİLİS

Tel : +90 348 814 51 98 Fax : +90 348 814 51 98 E-mail : info@investinkilis.gov.tr